Privacyverklaring

Privacyverklaring


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

IkVlinder neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Ik zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). IkVlinder, gevestigd aan Bettekamp 99 te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

IkVlinder wordt beheerd door Lydia Feenstra. Zij is te bereiken via:

• Bettekamp 99, 6712 EJ Ede
• lydia@ikvlinder.nl
• www.ikvlinder.nl
• 06 – 83404577
• KvK 75619547

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

IkVlinder verwerkt je persoonsgegevens, uitsluitend nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij een event, het aanvragen van een gratis download, of omdat je het contactformulier hebt ingevuld, informatie hebt aangevraagd over een van mijn producten/diensten en uiteraard als je – door het afnemen van een product of dienst – klant bent geworden van IkVlinder.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Straat en huisnummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Naam van je kind
• Leeftijd van je kind

Let op: iedere keer wordt alleen het deel van bovenstaande gegevens verwerkt die jij opgeeft. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een gratis download wordt uitsluitend je naam en je e-mailadres verwerkt.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat dit toch is gebeurd zonder je toestemming, neem dan contact met me op via lydia@ikvlinder.nl, dan verwijder ik deze informatie.

DOEL EN GRONDSLAG

IkVlinder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Geïnteresseerden: Om je vragen te kunnen beantwoorden (voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer), uitsluitend na actieve aanmelding door jou via mijn contactpagina.

• Klanten en geïnteresseerden: een gratis download, uitsluitend na actieve aanmelding door jou. NB: geef je aan dat je van een mailinglijst af wil, dan word je automatisch uitgeschreven en je gegevens verwijderd.

• Klanten: Om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (voor- en achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, naam van je kind, geboortedatum of leeftijd van je kind).

• Klanten: Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten (voor- en achternaam, e-mailadres)

• Klanten: IkVlinder verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

• In alle gevallen geldt dat ik deze gegevens niet langer bewaar dan strikt noodzakelijk.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

IkVlinder neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bijvoorbeeld het automatisch aannemen of weigeren van klanten door de computer.

COMPUTERPROGRAMMA’S OF -SYSTEMEN

IkVlinder gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• Evidence (hosting en back-ups website, met SSL-certificering voor communicatie via de website en mailverkeer)

• Google Analytics (registreren bezoekers’gedrag’ om website(bezoek) te kunnen optimaliseren, er worden geen gegevens geregistreerd die persoonlijk te herleiden zijn)

• Knab (online bankieren)

• E-boekhouden (online boekhouding)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

IkVlinder verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. IkVlinder zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

IkVlinder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat geïnteresseerden (niet-klanten) te allen tijde hun gegevens kunnen laten wijzigen of verwijderen.

Voor de gegevens die ik bewaar van (oud-)klanten (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens) geldt een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst) na beëindiging van de samenwerking, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die ons verplichten de gegevens langer te bewaren. Binnen een jaar na het verstrijken van die termijn worden je gegevens uit onze bestanden verwijderd. Wil je – tijdens onze samenwerking – jouw gegevens laten aanpassen, dan kan dit te allen tijde. Wil je – nadat onze samenwerking is afgerond – jouw contactgegevens direct uit het dossier laten verwijderen, dan wordt dit – op verzoek – direct gedaan.

Let op: voor de belastingdienst geldt een bewaartermijn van administratie van 7 jaar, dus je gegevens kunnen pas na verlopen van die termijn uit het boekhoudsysteem worden verwijderd.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

IkVlinder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IkVlinder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lydia@ikvlinder.nl. IkVlinder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

IkVlinder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk aan versleuteling middels een SSL-certificaat op de website. En versleuteling van de computer, telefoon en cloudopslag zodat ook na ontvreemding / verlies van de computer gegevens niet zijn uit te lezen. Back-ups worden gemaakt naar een cloudopslagdienst die encrypted is. Mocht er sprake zijn van een datalek met mogelijk nadelige gevolgen voor mijn klanten, dan maak ik melding bij zowel de betreffende klant als bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de wet vereist. Leveranciers stellen alles in het werk datalekken te voorkomen, met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin is vastgelegd wanneer en op welke wijze wordt omgegaan met en gecommuniceerd over een mogelijke datalek. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lydia@ikvlinder.nl\